Aslynda durmush näme?

Il

Gar

Güý, ýagyş

Göz aýla ..

Baharda …

Neneň oňat

Sähra ýyldyzlary…

Gäwersiň …

Baharyň işi

Asmanyň manysyn

Güýz

Güýz bilen söhbet

Durnalar

Güýz peýzajy

Güýz gijesi

Durna

Güýz(sonetler çemeni)

Magistral

Söýýän Güýz paslyny

Aýralyk pasly

Gorky

Sergide

Bäşim Nuraly

Mukamlar başy

Talantlar

Närzalyk

Jedeller

Şahyr dostlaryma

Adam hasraty

Ýeke setir

1891- nji ýyl

Dantes

Musa jelile

Sahyra hat

Omar Haýýama

Omar Haýýam

Iki gyzym

Magtymguly

Pekriň derýasynda

Gündogar şygry

Ýazylmadyk şygyrlar

30- nji ýylyň..

Poeziýa

Otuz ýaşda ýazylan..

Sungat

Şahyr ýüregi

Ýalňyz Talyň..

Soldatyň ýadygärligine

Akdyr ýollaryň..

Sena

Doganlyk mazarlary

Hirosima

Sergeý bilen gürrüň

Aýdym

Aýallar

I.Ene ýüzlenme

II .Okean

III.Ölüp bilenok soldat

Çagalyk

Ballada

Sen ony…

Uruş

Gödek soldat

Aýakda gabarçak…

Uruş gidip…

Ýogalýar…

Soldat ýüregi

Bir dost..

Düýşler

Deň – duşlarym…

Geliň