Türkmen aýdymlary

Aýdym adamlaryň baky hemrasy. Adam aýdym bilen durmuşyň belentliklerine gadam urýar.

Türkmen halk aýdymlarynyň iň gowy nusgalaryndan.

** Görogly eposyndan.

** Leýli-Mejnun.

** Zöhre-Tahyr.

** Saýatly-Hemra.

** ŞASENEM-GARYP.

** Nejep oglan.

** Hüýrlukga- Hemra.

** Asly-kerem.

** Gül-bilbil.

** Gül-senuber.

** Magtymguly.

** Mollanepes.

** Kemine.

** Zelili.

** Her çemenden bir gunça.

AGAŇ  BOLAÝYN

AGAŇ  BOLAÝYN


Seriňe döneýin, gül  ýüzli  jenan,

Sen  aglama, seniň agaň  bolaýyn,

Onuň üçin synalary kebabam,

Sen  aglama, seniň agaň bolaýyn.


Derýa kimin daşdym, syndym, nem  boldum,

Sadranç oýnap, bir kempirden sem boldum,

Ölüm hak buýrugy, namart men boldum,

Sen aglama, seniň agaň bolaýyn.


Nähak eken, seniň  agaň öldürdim,

Ok atdym, öz gözüm ýaşdan doldurdym,

Puşman edip, altyn gümmez saldyrdym,

Sen aglama, seniň agaň bolaýyn.


Görogly diýr, algyn meniň  janymy,

Ýerge akdyrmagyn damja hunumy,

Içgin käse-käse gyrmyz ganymy,

Aýsoltan,  aglama,  agaň bolaýyň