Türkmen aýdymlary

Aýdym adamlaryň baky hemrasy. Adam aýdym bilen durmuşyň belentliklerine gadam urýar.

Türkmen halk aýdymlarynyň iň gowy nusgalaryndan.

** Görogly eposyndan.

** Leýli-Mejnun.

** Zöhre-Tahyr.

** Saýatly-Hemra.

** ŞASENEM-GARYP.

** Nejep oglan.

** Hüýrlukga- Hemra.

** Asly-kerem.

** Gül-bilbil.

** Gül-senuber.

** Magtymguly.

** Mollanepes.

** Kemine.

** Zelili.

** Her çemenden bir gunça.

Meňzemez

MEŇZEMEZ


Ýolum düşdi Gürjüstanyň ilinden,

Illeriň bar, biziň ile meňzemez.

Seýran  etsem   bakjasynyň  gülünden,

Gülleriň bar, biziň güle meňzemez,


Gara lybas geýer, egni düwmeli,

Gözelleri  biri-birinden öwmeli,

Begleriň bar,  tarypyny diýmeli,

Hanlaryň bar,  Öwez  hana  meňzemez.


Bahar bolsa güllerini tirerler,

Başlaryna  samry telpek  geýerler,

Atlananda  «nida-nida» diýerler,

Dilleriň bar, biziň dile meňzemez.


Sähralary bardyr çöl  beýewanly,

Gözelleri  bardyr ýasy dabanly,

Çopanlary bardyr ýany gabanly,

Mallaryň bar, biziň mala  menzemez.


Höwes bilen  al şeraplar  içmeli,

At oýnadyp, daşgyn çaýdan geçmeli,

Görogly beg, inçe bilden guçmaly,