Türkmen aýdymlary

Aýdym adamlaryň baky hemrasy. Adam aýdym bilen durmuşyň belentliklerine gadam urýar.

Türkmen halk aýdymlarynyň iň gowy nusgalaryndan.

** Görogly eposyndan.

** Leýli-Mejnun.

** Zöhre-Tahyr.

** Saýatly-Hemra.

** ŞASENEM-GARYP.

** Nejep oglan.

** Hüýrlukga- Hemra.

** Asly-kerem.

** Gül-bilbil.

** Gül-senuber.

** Magtymguly.

** Mollanepes.

** Kemine.

** Zelili.

** Her çemenden bir gunça.

DEMIR   DONLY

DEMIR   DONLY


Diri  bolsan, kimler gelmez ýanyňa,

Bedewatly, demir donly, Görogly.

Köp& ganymlar suwsamyşdyr&ganyňa,

Bedew atly, demir donly, Görogly.


Bedew aty üç gün, dört gün saklarlar,

Goçýigidiň saýasynda uklarlar,

Garyp ölse, üç aýdan soň ýoklarlar,

Bedewatly, demir donly, Görogly.


Ýunus diýr, ogluň ýok bile gitmäge,

Gyzyn ýokdur seniň ýasyň tutmaga,

Kararym ýok sensiz ýalňyz ýatmaga,

Bedew atly, demir donly, Görogly.